Projekt

Opis projekta

Mladi generaciji pod vodstvom Grete Thunberg že od 2018 uspeva ustvarjati največji zagon za ustavitev klimatske krize v zgodovini. Več mesecev se je na tisoče mladih vsak petek zbralo na podnebnih stavkah po vsem svetu kot podpora gibanju Fridays for Future in skupinam kot je Extinction Rebellion. Hkrati je nova Evropska komisija leta 2019 sprejela Evropski zeleni dogovor kot svojo novo razvojno strategijo, katere cilj je postati prva podnebno nevtralna celina do leta 2050. 

Izbruh Covid-19 je ustavil tako podnebne stavke kot izvajanje Evropskega zelenega dogovora. Zdaj se moramo boriti za to, da bo okrevanje po Covid-19 zeleno in da se zagotovi trajnostna prihodnost za mlado generacijo s pomočjo orodji za opolnomočenje, ki ne zahtevajo kopičenja velikih množic (npr. fizičnih protestov). Glavni obetajoči alternativi bi lahko bili digitalna in umetniška orodja ali kombinacija obeh. Vrnitev v normalno stanje je treba izvesti na trajnosten, odporen, a hkrati demokratičen in participativen način. 

Zato so vprašanja kot “Kakšna je moja moč kot državljan EU?”, “Kakšna je moja moč kot mlada oseba?” zdaj bolj aktualna kot kdaj koli prej. Alternativni odgovor na ta vprašanja v okviru tega projekta bo kombinacija digitalnih orodij, priročnikov in tematik, ki spodbujajo uporabo majhnih delavnic, umetniško-digitalnih izraznih platform in virtualnih posvetovalnih skupin. Te dejavnosti bodo razdeljene in upravljane z razvojem treh različnih intelektualnih rezultatov.

 

 

 

Vpliv

Izziv, s katerim se želi projekt spopasti, se nanaša na lokalne skupnosti, zlasti mlado generacijo, ki se sprašuje, kako doseči zeleni prehod v odporno prihodnost in pri tem ne pustiti nikogar za sabo v času socialnega distanciranja, ki ga povzroča Covid-19. Naše partnerstvo sestavljajo organizacije v državah z veliko nižjo stopnjo aktivnega državljanstva od povprečja EU, zlasti v starostni skupini 16-24 let (Eurostat, 2015). Države partnerice se uvrščajo na nižje položaje v EU indeksu ciljev trajnostnega razvoja (SDG) iz 2021. 

Poleg tega se, po konceptu »eko stroškov«, štejejo tri od šestih držav za nevtralne ali »ekološko drage«. To je pokazatelj okoljskih stroškov človeških dejavnosti in življenjskega sloga v teh državah (vir: Green Match www.greenmatch.co.uk). Tudi udeležba na evropskih volitvah ni bila dobra, saj so tri partnerske države dosegle udeležbo pod EU povprečjem, ki znaša 50,66 %. Združeni ekološki in digitalni prehodi bodo vplivali na vse dele našega gospodarstva, družbe in industrije. Dodatni izzivi so povezani s konceptom »demokracije 4.0«: vključevanje v demokratične procese preko digitalnih sredstev: 

– Državljani izgubljajo vero v demokracijo 20. stoletja 

– Neinteraktivna, enosmerna komunikacijska politika od zgoraj navzdol 

– Pomanjkanje tehnološke pismenosti v upravljanju in demokratičnih institucijah. 

Naša metodologija za spopadanje z zgoraj omenjenimi izzivi je operacionalizacija zelenega dogovora kot načrta za “pravičen prehod” do podnebne nevtralnosti in odpornosti za Evropsko unijo in lokalne skupnosti. Skupaj bomo oblikovali pravične, lokalne, zelene, ekonomsko izvedljive predloge prehoda z digitalnimi in fizičnimi orodji in procesi za sodelovanje, izgradnjo skupnosti, opismenjevanje demokratičnih postopkov in zagovorništvo. Zaradi nadnacionalne razsežnosti in uporabnosti projekta ter dosega vseevropske partnerske mreže bodo z dejavnostmi diseminacije in eksploitacije doseženi neposredni in posredni upravičenci in zainteresirane strani na lokalni/regionalni/nacionalni/EU ravni. Ozaveščanje javnosti bo pomnožilo celoten učinek projekta. 

Organizacije, državni organi in druge institucije – deležniki EU se bodo lahko obrnili na poročila, obvestila in biltene, ki se bodo sklicevali na pomembne intelektualne rezultate projektov. Poleg tega bo projekt vključeval specifične dejavnosti diseminacije, ki bodo vključevale vse ciljne skupine na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni. Dobre prakse se bodo delile na mednarodni ravni, prek vzpostavljenih omrežij in z uporabo socialnih omrežij, ki jim bo zastavljena določena prednost glede na cilj, ki mu projekt sledi.


Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive