Partnerstvo

Univerza Complutense v Madridu (UCM) je javna raziskovalna univerza, na kateri študira več kot 86.000 študentov in se stalno uvršča na prvo mesto med španskimi univerzami. Univerza je ustanova z dolgo zgodovino in široko družbeno prepoznavnostjo. Kakovost poučevanja je zaščitni znak univerze. Univerza se osredotoča predvsem na podiplomske programe. Magistrski in doktorski programi nudijo gradivo in človeške vire, ki zagotavljajo odličnost. Pristop in krepitev odnosov z družbo in proizvodnim okoljem sta prednostni nalogi univerze. UCM ima izjemen raziskovalni potencial, številne njene raziskovalne skupine pa zasedajo vodilna mesta v mednarodnem merilu. Univerza Complutense se osredotoča na razvoj odličnosti, ki temelji na širokih mrežah kakovostnih skupin, na spodbujanju nastajajočih skupin, vključevanju mladih raziskovalcev, ter s povezovanjem raziskav z izobraževanjem na vseh dodiplomskih in podiplomskih stopnjah.

Future Needs Management Consulting Ltd je interdisciplinarno družbeno-tehnično raziskovalno in tehnološko razvojno MSP. Osebje ima dolgoletne izkušnje z uspešnim vodenjem in usklajevanjem projektov ter oblikovanjem in razvojem digitalnih storitev, vrednotenjem politik, poslovnim razvojem in znanstvenim komuniciranjem. Podjetje Future Needs je specializirano za oblikovanje razvoja tehnologije, ki najbolje ustreza potrebam končnih uporabnikov. Kot ekipa v projekte, v katere smo vključeni, vnašamo najnovejše tehnološke trende ter vidike ustvarjalnosti, (mladinskega) podjetništva in zagonske miselnosti. Našim strankam pomagamo pridobiti zahteve uporabnikov za razvoj novih izdelkov in storitev, razvijamo načrte raziskav in razvoja, katerih cilj je komercializacija izdelkov in storitev, ter zagotavljamo skladnost z varnostnimi standardi za storitve in izdelke, pri katerih sodelujemo, preden se pojavijo na trgu. Našim strankam iz javnega in neprofitnega sektorja pomagamo pri izvajanju študij ocene učinka in vrednotenja politik, pri čemer zagotavljamo varne, etične in zasebnost upoštevajoče postopke ter upoštevamo smernice za boljšo pravno ureditev Evropske komisije. Pri ponujanju storitev diseminacije in oblikovanja skupnosti uporabljamo svoje mreže različnih zainteresiranih strani, od tehničnih strokovnjakov in ključnih akterjev v industriji do oblikovalcev politik in skupin državljanov. Naša glavna področja obravnave so informacijska tehnologija in telekomunikacije, izobraževanje, migracije, zdravstvo, promet, regionalni razvoj, kultura in finance.

Commonspace predstavlja interdisciplinarni kolektiv za načrtovanje in oblikovanje, ki deluje od leta 2012. Leta 2015 je bil ustanovljen kot socialno zadružno podjetje pod imenom “CPD Creating Spaces”, leta 2017 pa kot delavska zadruga pod sedanjim imenom. Sodeluje z univerzami, izobraževalnimi ustanovami, javnimi zavodi, občinami, regionalnimi vladami, nevladnimi organizacijami in različnimi podjetji. Zasnovali in izpolnili smo projekte, študije in programe, ki jih financirajo različne javne in zasebne ustanove. Poleg tega smo razvili znanstveno delo in prostovoljno delovanje na področju vprašanj, povezanih z urbanimi konflikti in družbenimi gibanji, (kritičnim) trajnostnim razvojem in varstvom okolja.

Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija s sedežem v Grčiji, specializirana za področje raziskav in inovacij. Naše dejavnosti so usmerjene v krepitev gospodarske in socialne kohezije evropskih družb, naš cilj pa je najti rešitve za nove inovacijske izzive, doseči rast, trajnost in čim večji vpliv na družbo. Filozofija organizacije za doseganje teh ciljev temelji na metodologijah soustvarjanja in pristopu četverne vijačnice. Namen vključevanja deležnikov iz industrije, znanosti in družbe je povezati podjetja, akademsko sfero in civilne akterje in s tem ustvariti kombinacijo znanja, veščin, orodij, vrednot in motivacije. Končni cilj je doseči spremembe v lokalnih družbah in na najvišji ravni uspešno uveljaviti načela konceptov družbenih inovacij.

Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR) je zasebna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2017 v Mariboru. Njegova glavna dejavnost so raziskave in razvoj na področju trajnostnega razvoja, ki zajemajo okoljsko, ekonomsko in družbeno, ter v zadnjem času tudi pametno in digitalno območje dejavnosti. Osebje MIITR ima visoko raven strokovnega znanja na področju razvoja, analize, vrednotenja in razširjanja projektov. Inštitut aktivno sodeluje v različnih projektih EU ter v globalno pomembnih mrežah in pobudah za ustvarjanje aktivne in trajnostne družbe.

32P je ustanovljena leta 2017 v Španiji in deluje kot svetovalna organizacija za multidisciplinarne projekte na nacionalni, evropski in mednarodni ravni, z bogatimi izkušnjami pri podpori predstavitve konkurenčnih predlogov in izvedbe tehničnih in socialnih projektov. Naše poslanstvo je zagotavljati dodano vrednost projektom z rezultati, ki so pomembni in resnično koristni za družbo. Institucijam pomagamo tudi pri vključevanju teh načel v njihove konkurenčne predloge, pri čemer usklajujemo in podpiramo delovne skupine, da bi jim pomagali doseči njihov najboljši potencial.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive