Rezultati projekta

SPLETNO ORODJE ZA KREATIVNOST

Cilj prvega projektnega rezultata (PR1) je uskladiti trajnost s stilom in približati Evropski zeleni dogovor človeškemu duhu in domovom v skladu z evropskimi prednostnimi nalogami, ki jih določa novi evropski Bauhaus. Mladim bo pomagal premostiti generiranje novih idej z izvajanjem konkretnih akcij, podprtih s kreativnimi metodami, ki jih uporabljajo umetniki, oblikovalci, arhitekti, inženirji in inovatorji. Del mandata mladinske politike Sveta Evrope in Evropske komisije je sodelovanje mladih v javnih zadevah.

Delavnica ZELENO DRŽAVLJANSTVO

Cilj drugega projektnega rezultata (PR2) je seznaniti upravičence s procesom soustvarjanja, ki bo osnova za oblikovanje lokalnega delovanja preko raziskovanja idej in prepoznavanja najnujnejših potreb in izzivov, ter za povezovanje zainteresiranih strani. Namen delavnice je spodbujanje mednarodnega dialoga na temo podnebnih sprememb in družbene odgovornosti kot ključne vodstvene sposobnosti v 21. stoletju z uporabo Evropskega zelenega dogovora kot glavne konceptualne osi.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive