Αποτελέσματα Έργου

CREATIVITY WEB-TOOLKIT

Στόχος του PR1 είναι να συνδυάσει την αειφορία με το στυλ και να φέρει την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία πιο κοντά στο μυαλό και τα σπίτια των ανθρώπων, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες του Bauhaus. Θα βοηθήσει τους νέους να γεφυρώσουν τη δημιουργία νέων ιδεών με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, υποστηριζόμενοι από δημιουργικές μεθόδους που χρησιμοποιούν καλλιτέχνες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και καινοτόμοι. Μέρος της πολιτικής εντολής για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η συμμετοχή των νέων στα θέματα της δημόσιας ζωής.

GREEN CITIZENSHIP Workshop

Στόχος του PR2 είναι η εξοικείωση των δικαιούχων με τη διαδικασία συνδημιουργίας που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση της τοπικής δράσης μέσω της διερεύνησης ιδεών και του εντοπισμού των πιο επειγουσών αναγκών και προκλήσεων, καθώς και η σύνδεση των ενδιαφερομένων μερών.
του Εργαστηρίου είναι να προωθήσει τον διεθνή διάλογο για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής ευθύνης ως βασικής ηγετικής ικανότητας στον 21ο αιώνα, χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως κύριο εννοιολογικό άξονα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive