Συνεργασία

Το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης (UCM) είναι ένα δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο που αριθμεί πάνω από 86.000 φοιτητές και κατατάσσεται σταθερά ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο της Ισπανίας. Το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης είναι ένα ίδρυμα με μακρά ιστορία και ευρεία κοινωνική αναγνώριση. Η ποιότητα της διδασκαλίας αποτελεί σήμα κατατεθέν του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, τα μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελούν προτεραιότητα. Τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα διαθέτουν το απαραίτητο υλικό και τους ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την αριστεία. Η προσέγγιση και η εντατικοποίηση των σχέσεων με την κοινωνία και το παραγωγικό περιβάλλον αποτελούν προτεραιότητα του Πανεπιστημίου. Το UCM διαθέτει τεράστιο ερευνητικό δυναμικό και πολλές από τις ερευνητικές ομάδες του καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις διεθνώς. Το Πανεπιστήμιο Complutense επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της αριστείας με βάση ευρεία δίκτυα ποιοτικών ομάδων, στην ενίσχυση αναδυόμενων ομάδων και στην ενσωμάτωση νέων ερευνητών. Και, φυσικά, με τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση σε όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά επίπεδα.

Η Future Needs Management Consulting Ltd είναι μια διεπιστημονική μικρομεσαία επιχείρηση κοινωνικο-τεχνικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Το προσωπικό της Future Needs έχει μακρά εμπειρία στην επιτυχημένη διαχείριση και το συντονισμό έργων, καθώς και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, την αξιολόγηση πολιτικών, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την επιστημονική επικοινωνία. Η Future Needs ειδικεύεται στη διαμόρφωση της ανάπτυξης της τεχνολογίας ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των επαγγελματιών/τελικών χρηστών. Ως ομάδα φέρνουμε τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας και πτυχές της δημιουργικότητας, της (νεανικής) επιχειρηματικότητας και της νοοτροπίας της νεοφυούς επιχείρησης στα έργα στα οποία συμμετέχουμε. Βοηθάμε τους πελάτες μας να εντοπίσουν τις απαιτήσεις των χρηστών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αναπτύσσουμε χάρτες πορείας R&D με στόχο την εμπορευματοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα στα οποία εργαζόμαστε, πριν αυτά κυκλοφορήσουν στην αγορά. Βοηθάμε τους πελάτες μας από τον δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα να διεξάγουν μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων και αξιολόγησης πολιτικών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφαλείς, ηθικές και με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής διαδικασίες και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη “βελτίωση της νομοθεσίας”. Τέλος, αξιοποιούμε τις σχέσεις μας με ποικίλους ενδιαφερόμενους φορείς, από τεχνικούς εμπειρογνώμονες και βασικούς παράγοντες της βιομηχανίας μέχρι φορείς χάραξης πολιτικής και ομάδες πολιτών, όταν προσφέρουμε υπηρεσίες διάδοσης και δημιουργίας κοινότητας. Τεχνολογία πληροφοριών και τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, μετανάστευση, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές, περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτισμός και χρηματοδότηση.

Η Commonspace είναι μια συνεργατική – διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού και προγραμματισμού που λειτουργεί από το 2012. Το 2015 ιδρύθηκε ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία “CPD Creating Spaces” και το 2017 ως Συνεταιρισμός Εργαζομένων με το σημερινό της όνομα. Μέχρι στιγμής έχει συνεργαστεί με Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κοινωφελή Ιδρύματα, Δήμους, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, ΜΚΟ και διάφορες επιχειρήσεις. Έχουμε σχεδιάσει και εκπληρώσει έργα, μελέτες και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει επιστημονικό έργο και εθελοντική δράση σε θέματα που σχετίζονται με τις αστικές συγκρούσεις και τα κοινωνικά κινήματα, την ( κρίσιμη) βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η αλλαγή στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

Το Διεθνές Ινστιτούτο για την Εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης (MIITR) είναι μια ιδιωτική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2017 στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς της βιωσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και τελευταία έξυπνες και ψηφιακές διαστάσεις. Το προσωπικό του MIITR διαθέτει υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ανάπτυξης, ανάλυσης, αξιολόγησης και διάδοσης έργων. Το ινστιτούτο συμμετέχει ενεργά σε διάφορα έργα της ΕΕ και σε παγκοσμίως σημαντικά δίκτυα και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας ενεργού και βιώσιμης κοινωνίας.

Η 32P είναι σύμβουλος για διεπιστημονικά έργα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με εκτεταμένη εμπειρία στην υποστήριξη της υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων και της εκτέλεσης τεχνικών και κοινωνικών έργων.
Ιδρύθηκε το 2017 στην Ισπανία και η αποστολή μας είναι να παρέχουμε προστιθέμενη αξία στα έργα, με αποτελέσματα που έχουν σημασία και είναι πραγματικά χρήσιμα για την κοινωνία.
Βοηθάμε επίσης τα ιδρύματα να ενσωματώσουν αυτές τις αρχές στις ανταγωνιστικές τους προτάσεις, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας τις ομάδες εργασίας για να τις βοηθήσουμε να επιτύχουν τις καλύτερες δυνατότητές τους.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive